Zobowiązania

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań jest działem prawa cywilnego, regulującym m.in. kwestie związane z umowami – zawarciem, wykonaniem, skutkami niewykonania i nienależytego ich wykonania, a także kwestie związane z odpowiedzialnością za wyrządzoną szkodę.
W związku z prawem zobowiązań najczęściej mamy do czynienia z dochodzeniem roszczeń:
  • o zapłatę ceny bądź spełnienie innego świadczenia,
  • o zapłatę odszkodowania,
  • o zwrot nienależnie spełnionego świadczenia,
  • o uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela,
  • z tytułu rękojmi, gwarancji,
  • z tytułu odstąpienia od umowy,
  • i inne

Poza tym, w interesie każdego uczestnika obrotu prawnego jest zawarcie umowy należycie zabezpieczającej jego interesy, uzyskanie wyjaśnień odnośnie zapisów umownych czy przygotowanie poprawnego projektu umowy. Niejednokrotnie również zawarcie umowy czy jej wykonanie wymaga prowadzenie negocjacji między stronami jeszcze zanim sprawa trafi do sądu.

Kancelaria reprezentuje klientów we wszystkich sprawach związanych z prawem zobowiązań.