Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy reguluje prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Najczęściej strony umowy o pracę korzystają z pomocy prawnej, gdy dochodzą roszczeń lub podejmują przed nimi obronę na drodze postępowania sądowego.

Kodeks pracy przewiduje m.in. prawo wniesienie odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, a także w przypadku wygaśnięcia umowy, wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy, możliwość dochodzenia odszkodowania przy zakazie konkurencji, wystąpienie o uchylenie kary porządkowej, dochodzenie zapłaty zaległego wynagrodzenia.

Zaistniałe stany faktyczne, na które nie ma prostego rozwiązania przewidzianego w przepisach, zwłaszcza gdy brak jest porozumienia między pracodawcą a pracownikiem, wymagają nierzadko konsultacji prawnej.

Kancelaria w sprawach z zakresu prawa pracy reprezentuje pracowników i pracodawców przed sądem jak również udziela konsultacji i porad.