Prawo karne i wykroczeń

Prawo karne i wykroczeń

Prawo karne i prawo wykroczeń regulują kwestie odpowiedzialności odpowiednio za przestępstwo i wykroczenie. Odpowiedzialność tą może ponosić tylko osoba która popełnia czyn zabroniony, zagrożony karą, której można przypisać winę.

Podejrzany, oskarżony i obwiniony mogą korzystać na każdy etapie postępowania z szeregu uprawnień. Spoczywają też na nich obowiązki. Korzystanie z pomocy obrońcy ułatwia prowadzenie obrony i pozwala uchronić się przed negatywnymi skutkami działań wynikających z nieznajomości przepisów.

Prawo karne i prawo wykroczeń przyznaje również określone uprawnienia pokrzywdzonemu. W szczególności może on działać jako oskarżyciel posiłkowy, stając się stroną takiego postępowania. Pokrzywdzony w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia może ustanowić pełnomocnika.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach karnych i w sprawach wykroczeń na każdym etapie postępowania: w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu wyjaśniającym, przed sądem w pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym.