Udział objęty za wkład należący do majątku wspólnego małżonków wchodzi w skład tego majątku

Wystąpienie z Unii Europejskiej – procedura podejmowania decyzji w Unii Europejskiej na przykładzie wystąpienia z niej Państwa Członkowskiego
Wrzesień 21, 2016
1.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14.09.2016r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 1592)
Grudzień 7, 2016

Udział objęty za wkład należący do majątku wspólnego małżonków wchodzi w skład tego majątku

7 lipca 2016r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 32/16, w kwestii zaliczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do majątku wspólnego małżonków. Sąd uznał, że jeśli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.

Uchwała została podjęta w związku z pytaniem prawnym z jakim zwrócił się do Sądu Najwyższego Sąd Okręgowy. Sąd ten miał wątpliwości czy udziały objęte przez jednego małżonka za wkład należący do majątku wspólnego małżonków wchodzą w skład majątku wspólnego i czy można skierować do nich egzekucję na podstawie tytułu egzekucyjnego wystawionego tylko przeciwko jednemu małżonkowi – który objął udziały. Sprawa wpłynęła do Sądu Okręgowego w związku z zażaleniem na postanowienie Sądu Rejonowego oddalające skargę na czynności komornika.

W uzasadnieniu pytania prawnego Sąd Okręgowy wskazał na trzy stanowiska prezentowane w orzecznictwie sądowym:

Pierwsze – że wspólnikiem spółki kapitałowej jest tylko ten małżonek, który objął udział, ale sam udział wchodzi w skład majątku wspólnego (czyli uprawnienia korporacyjne wejdą do majątku osobistego a uprawnienia majątkowe do majątku wspólnego).

Drugie – udział objęty z majątku wspólnego wchodzi do majątku osobistego małżonka, który go nabył, gdyż jest on nierozerwalnie związany z wykonywaniem praw korporacyjnych wspólnika.

Trzecie – że wspólnikiem spółki stają się automatycznie oboje małżonkowie, mimo że udziały objął tylko jeden z nich.

Uzyskanie odpowiedzi na pytanie prawne miało istotne znaczenie dla sprawy, w której orzekał Sąd Okręgowy. Jeżeli zostałoby przyjęte, że udział nabyty ze środków z majątku wspólnego jest objęty wspólnością majątkową małżeńską, to choćby go nabył tylko małżonek – dłużnik, znalazłyby zastosowanie przepisy art. 9103 k.p.c. w zw. z art. 9231 k.p.c., pozwalające przy sprzeciwie drugiego małżonka i bierności wierzyciela, na umorzenie postępowania egzekucyjnego skierowanego do tego udziału.

Jak wynika z podjętej przez Sąd Najwyższy uchwały, taki udział wchodzi w skład majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka. Uchwała Sądu Najwyższego została podjęta w danej sprawie i tylko w tej sprawie wiąże. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie by powoływać się na nią również w innych sprawach np. w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej.