Marcin Szydziak

Październik 3, 2016

Udział objęty za wkład należący do majątku wspólnego małżonków wchodzi w skład tego majątku

7 lipca 2016r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 32/16, w kwestii zaliczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do majątku wspólnego małżonków. Sąd […]
Wrzesień 21, 2016

Wystąpienie z Unii Europejskiej – procedura podejmowania decyzji w Unii Europejskiej na przykładzie wystąpienia z niej Państwa Członkowskiego

Postępowanie w sprawie wystąpienia Państwa Członkowskiego z Unii Europejskiej zostało uregulowane w art. 50 Traktatu o Unii. Państwo zamierzające wystąpić z Unii notyfikuje swój zamiar Radzie […]
Wrzesień 21, 2016

Sieci i przyłącza – roszczenie o przeniesienie własności urządzeń i zapłatę wynagrodzenia

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 139 […]
Wrzesień 21, 2016

„Polisolokaty” – klauzule niedozwolone w „polisolokatach”

„Polisolokaty” (umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym) są instrumentami finansowymi, które łączą w sobie elementy ubezpieczenia z elementami inwestycji kapitałowych. Zapoznając się z umowami ubezpieczenia […]