6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)

6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z 6 października 2016r. o ratyfikacji porozumienia paryskiego do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015r.
Grudzień 7, 2016
9.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996)
Grudzień 7, 2016

6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)

6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), zastępująca ustawę z 2001r. o podpisie elektronicznym i wprowadzająca zmiany w szeregu ustaw, w których była mowa o podpisie elektronicznym. Ustawa wprowadza do krajowego systemu prawnego zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE z dnia 2014-07-23 (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 257, str. 73)