1.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14.09.2016r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 1592)

Udział objęty za wkład należący do majątku wspólnego małżonków wchodzi w skład tego majątku
Październik 3, 2016
1.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454)
Grudzień 7, 2016

1.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14.09.2016r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 1592)

1.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14.09.2016r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 1592); ustawa za przedsiębiorstwo górnicze uznaje również jednoosobową spółkę skarbu państwa wykonującą zadania w zakresie naprawiania szkód górniczych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego (dodany art. 2 pkt. 1 lit d), przewiduje finansowanie tych zadań z dotacji budżetowej (zmiana art.8 ust. 2), której wysokość określi każdego roku Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin (art. 26 ust. 1 pkt. 3)