17.09.2016r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

8.09.2016r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
Wrzesień 8, 2016
„Polisolokaty” – klauzule niedozwolone w „polisolokatach”
Wrzesień 21, 2016

17.09.2016r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

17.09.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, (Dz.U. z 2016r. poz. 160, 1271); w ustawie o gospodarce nieruchomościami:

  • dodany został art. 1111 mówiący o prawie pierwokupu Skarbu Państwa i miasta stołecznego Warszawy w przypadku: 1) sprzedaży praw i roszczeń określonych w dekrecie z 26.10.2945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st Warszawy; 2) roszczeń z art. 214; 3) prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na skutek realizacji w/w roszczeń. Do przeniesienia w/w praw i roszczeń konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego (przepis nie dotyczy umów sprzedaży praw i roszczeń złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy do akt postępowania administracyjnego, sądowo – administracyjnego lub sądowego).

  • zmiana w art. 214 ust. 1 polega na tym, że osobom lub ich następcom prawnym, którzy do 31.12.1988r. zgłosili wnioski o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, może być zwrócona nieruchomość stanowiąca ich dawną własność (a nie jak poprzednio jedna nieruchomość).

  • dodany został art. 214a określający przypadki w których można odmówić ustanowienia użytkowania wieczystego.