1.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831)

1.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454)
Grudzień 7, 2016
6.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z 6 października 2016r. o ratyfikacji porozumienia paryskiego do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015r.
Grudzień 7, 2016

1.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831)

1.10.2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831). Ustawa określa: 1) zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej (opracowuje go minister ds energii co trzy lata, przyjmuje Rada Ministrów, a następnie jest przekazywany Komisji Europejskiej); 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej (realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego); 3) zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii (zrealizowanie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej w wysokości określonej, potwierdzone audytem efektywności energetycznej lub uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej); 4) zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa (nie dotyczy mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy; audytu nie przeprowadza też przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub system zarządzania środowiskowego, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa). Za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy grożą kary pieniężne.